bg pic

Rozwód z wyłącznej winy małżonka i konsekwencje prawne

W sytuacji, gdy małżonkowie nie występują do Sądu ze zgodnym żądaniem odstąpienia od orzekania o winie za rozkład pożycia, to właśnie Sąd musi ustalić i wskazać w wyroku rozwodowym, który z małżonków ponosi winę. Sprowadza się to do dochodzenia naruszenia obowiązków małżeńskich sformułowanych prawnie oraz wynikających z zasad współżycia społecznego. Sąd bierze przy tym pod uwagę także naganne zachowanie małżonka względem dzieci i osób bliskich. Orzeczenie o winie jest równoznaczne z negatywną oceną moralną postępowania jednego z małżonków i pociąga za sobą określone skutki prawne.

Kiedy Sąd może orzec wyłączną winę małżonka?

Orzeczenie przez Sąd wyłącznej winy małżonka jest zawsze wynikiem wnikliwego badania sprawy. Do wydania takiego wyroku najczęściej przyczyniają się naruszenia:

  • - w sferze fizycznej – odmowa współżycia, przemoc,
  • - w sferze duchowej – zdrada, przemoc emocjonalna, poniżanie, awantury,
  • - w sferze gospodarczej – odmowa pracy zarobkowej w miarę sił i możliwości, brak przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, brak współdziałania w prowadzeniu domu i wychowaniu dzieci.

Podczas sprawy sądowej badane są wnikliwie wszelkie okoliczności, a istotne znaczenie ma także następstwo czasowe. Sąd interesuje kiedy i kto przyczynił się do rozpadu pożycia. Należy mieć na uwadze, że sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie trwają dłużej niż bez orzekania o winie.

Jakie są konsekwencje prawne wyłącznej winy małżonka?

Osoba, która jest wyłącznie winna rozpadu pożycia nie może żądać rozwodu, chyba, że współmałżonek wyrazi na to zgodę bądź odmowa zgody w tym konkretnym przypadku będzie sprzeczna z tzw. zasadami współżycia społecznego.

Orzecznictwo o winie ma wpływ na kwestie ustalenia władzy rodzicielskiej – winny małżonek nie traci automatycznie władzy rodzicielskiej, ale może zostać ona ograniczona lub zawieszona. Ponadto winny małżonek nie może żądać od swojego byłego męża lub byłej żony alimentów, z kolei oni mogą rościć pretensje do alimentów od małżonka wyłącznie winnego rozpadu pożycia.

Konsekwencje prawne wyłącznej winy małżonka pojawiają się także w sytuacji dziedziczenia. Zgodnie bowiem z aktualnymi przepisami prawa spadkowego małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeśli spadkodawca wnioskował orzeczenie rozwodu z jego winy i było to zasadne.