bg pic

Kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie?

Każdego dnia w Polsce dochodzi do wypadków, w wyniku których poszkodowani doznają mniejszych bądź poważniejszych szkód osobowych lub rzeczowych. Wiele z nich ma świadomość przynależnych im z tego tytułu należności, jednak grono poszkodowanych nie wie kiedy może ubiegać się o odszkodowania. Do najpowszechniej występujących sytuacji, w których mają Państwo prawo do odszkodowania, należą:

  • - wypadki komunikacyjne – kierowcy, którzy doznali w wyniku wypadku komunikacyjnego obrażeń ciała i zniszczenia auta mogą ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy na pokrycie m.in. kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, zniszczenia pojazdu, utraconych korzyści. O odszkodowanie mogą ubiegać się także osoby, które podczas wypadku były pasażerami samochodu prywatnego, taksówki, autobusu, pociągu, itp.
  • - wypadki w pracy – należą się osobom, które uległy wypadkowi w miejscu pracy, a także w drodze do lub z niej.
  • - wypadki w rolnictwie – obowiązek ubezpieczania się rolników od odpowiedzialności cywilnej sprawia, że należność jest wypłacana z polisy OC sprawcy. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe wobec osób trzecich w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego przez Ubezpieczającego i pozwala na uzyskanie odszkodowania za straty wynikłe na skutek prac polowych bądź wypadków komunikacyjnych wywołanych przez m.in. maszyny rolnicze, pędzące bydło, itp.
  • - potrącenie pieszego – poszkodowany może w takiej sytuacji ubiegać się o zadośćuczynienie za doznane ból i cierpienie, zwrot utraconych zarobków, rekompensatę za pogorszenie jakości życia, zwrot kosztów za leczenie i sprzęt rehabilitacyjny, rentę w związku z utratą zdolności do pracy.
  • - poślizgnięcie i złamania – w wyniku poślizgnięcia się na śliskiej, mokrej, oblodzonej powierzchni może dojść do złamania lub innych poważnych szkód na zdrowiu. W takiej sytuacji osobie poszkodowanej przysługiwać może zadośćuczynienie finansowe, zwrot kosztów związanych z wypadkiem, a nawet renta.

Do szczególnie trudnych, z uwagi na największą stratę, zaliczane są wypadki śmiertelne, do których może dojść w wyniku wypadku komunikacyjnego, błędu lekarskiego, czy wypadku przy pracy. Osobom bliskim przysługuje wówczas odszkodowanie, które zapewni godny pochówek oraz zapewni wsparcie finansowe w utrzymaniu rodziny, jeżeli zmarły był główną osobą, która zapewniała byt finansowy.