bg pic

Długi małżonków po rozwodzie

Wiążąc się z drugą osobą węzłem małżeńskim powstaje wspólnota majątkowa. Na skutek rozwodu wspólnota ta przestaje istnieć, w wyniku czego dochodzi do sądownego podziału aktywów, do których jednak nie zaliczają się długi. W postępowaniu sądowym nie dojdzie do ich podziału, a co się z tym wiąże byli małżonkowie są solidarnie odpowiedzialni za spłatę długów po rozwodzie. Ale czy zawsze?

Zgodnie z art. 30 par. 1 k.r.o. małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za te zobowiązania, które zostały zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspakajania zwykłych potrzeb rodziny. W takiej sytuacji bez względu czy jeden, czy oboje małżonkowie zaciągnęli dług, wierzyciel może ubiegać się o spłatę należności od każdego z nich. Ponadto małżonkowie mogą zaciągać zobowiązania, które nie służą zaspokajaniu zwykłych potrzeb rodziny, wówczas po rozwodzie kwestia odpowiedzialności kształtuje się w następujący sposób:

  • - jeżeli dług został zaciągnięty przez obydwojga małżonków, wierzyciel może dochodzić roszczeń od każdego z nich;
  • - jeżeli dług zaciągnął jeden z małżonków za zgodą drugiego, wierzyciel może dochodzić roszczeń z majątku wspólnego małżonków oraz osobistego tego, który zobowiązanie zaciągnął.
  • - jeżeli dług zaciągnął jeden z małżonków bez zgody drugiego, wierzyciel może dochodzić roszczeń z majątku i dochodów dłużnika.
  • - jeżeli dług został zaciągnięty przed małżeństwem bądź na poczet majątku dłużnika, wówczas wierzyciel może dochodzić roszczeń tylko z majątku i dochodu osoby zaciągającej zobowiązanie.

Szczególnie problematyczna jest sytuacja, w której jedna ze stron uchyla się od spłacania długów w sytuacji, gdy obydwoje małżonkowie są do tego zobowiązani. Wówczas wierzyciel może ubiegać się o spłatę pełnej należności tylko od jednego z nich, a małżonek do tego powołany musi wypełnić zobowiązanie. Po spłaceniu całego długu można ubiegać się o zwrot należnej kwoty od współmałżonka. Jednak w sytuacji, w której okaże się on niewypłacalny, nie będzie żadnej innej możliwości i osoba, która spłaciła całość należności nie otrzyma pożądanego zwrotu.